دگرديسي از آذريسم به پان تركيسم

  ايران دو صد فتنه و صد خصم ز هر سو                     هم مركز و هم گردش پرگار همان است هر لحظه به شكلي دگر، اين ديو عيان گشت             هم رستم و هم اژدر و خونخوار همان است خواهند كه هر قطعه به يك گرگ سپارند                  از پيكر ما، مايه ي ادبار همان است از منظومه ي اين است وطن: دكتر منوچهر مرتضوي   دگرديسي از آذريسم به پان تركيسم چهل پنجاه سال پيش از اين، در مملكت ما، اگر به اين به اصطلاح هويت ...

ادامه نوشته

هویت ملی ایرانی در شعرشاعران آذربایجان

هویت ملّی ایرانی در شعر شاعران آذربایجان   کاظم آذری سیسی   آیین، فرهنگ، فلسفه و اندیشۀ ایرانی از آذربایجان سرچشمه گرفته است آن هم در کنار دریاچۀ مقدّس چیچست (ارومیه)[1]. بنابراین محل تکوین هویت ایرانی، آذربایجان بوده که توسط شاعران و اندیشمندان و عارفان در آذربایجان نشو و نما یافته و در طول تاریخ تداوم پیدا کرده است. هویت هر شخصی بخشی از هویت مجموعۀ انسان­هایی است که در محدوده­ای به نام میهن یا وطن با توجّ ...

ادامه نوشته