زين همره هان سست عناصر دلم گرفت

شير خدا و رستم دستانم آرزوست بحثي درباره روشنفكران  ديني ايران ستيز و تقابل آنها با ايران و هويت ايراني گفتن: « هنر نزد ايرانيان است و بس» جنايت است. 1 ايران اصلا چه موجودي است؟ 2 اول ثابت كنيد چيزي به نام ايران وجود دارد؟ 3 ابژه اي داريم كه اسمش ايران است؟ 4 صحبت كردن از ايران و ميهن پرستي كار حيواني است! 5 اصلا چيزي به نام ايران وجود ندارد و نوروزي هم در كار نيست عيد ما بايد عيد غديرخم باشد. 6 ما اگر خوزس ...

ادامه نوشته

جنگ هاي ايران و روس به روايت نظامي و خاقاني شيرواني

ز روسي نجويد كسي مردمي                                         كه جز گوهري نيستش جز آدمي اگر بر خري بار گوهر بود                                              به گوهر چه بيني همان خر بود اگر من در آن داوري بودمي                                           از اين به بكشتن برآسودمي شرف نامه پنجمين نامه از خمسه نظامي است. ابياتي كه در بالا آورده شد از شرف نامه نظامي است. جنايت ها و خيانت ها، قتل و غارت و آدم كشي ...

ادامه نوشته