آذربایجان سرزمین ملکوت

آذربايجان سرزمين ملكوت تو آذربايجان! اي مرزبان قبله زرتشت تو را اي پاسدار ميهن از دشمن تو را هم دوست مي دارم نام هاي آتورپاتگان، آذرآبادگان، آذربايجان با آنكه شكل ظاهري شان در طول زمان عوض شده، اما معني و مفهوم آنها از سه هزار سال پيش هيچگونه تغييري نكرده است و در زمان حال از معني و مفهوم اين نام همان معنايي فهميده مي شود كه در سه هزار سال پيش فهميده مي شد. قبل از اينكه به معني و تعبير و تفسير اين نام ها بپ ...

ادامه نوشته