جنگ هاي ايران و روس به روايت نظامي و خاقاني شيرواني

ز روسي نجويد كسي مردمي                                         كه جز گوهري نيستش جز آدمي اگر بر خري بار گوهر بود                                              به گوهر چه بيني همان خر بود اگر من در آن داوري بودمي                                           از اين به بكشتن برآسودمي شرف نامه پنجمين نامه از خمسه نظامي است. ابياتي كه در بالا آورده شد از شرف نامه نظامي است. جنايت ها و خيانت ها، قتل و غارت و آدم كشي ...

ادامه نوشته

میهن پرستی و هویت ملی در روزنامه های عصر مشروطه

میهن پرستی و علاقه داشتن به هویت ملی و نمادها و سنبل‏های ایرانی مقوله امروز و دیروز نیست، بلکه میهن پرستی در نزد ایرانیان سابقه چندین هزار ساله دارد. از آن زمانی که تاریخ ایران تکوین یافت میهن پرستی و هویت ملی توأم با مذهب، با خون هر ایرانی عجین شده است. البته گفتنی است که میهن پرستی هیچ گونه منافاتی با دین و مذهب در ایران نداشته است بلکه این دو (دین و ملیت) در طول تاریخ ایران با هم بالیدند. تاریخ ایران شاه ...

ادامه نوشته

ناسيوناليسم و ميهن پرستي ايراني

ناسيوناليسم از واژه ي ناسيون(Nation) به معني ملت مشتق شده است كه در قرن هفدهم در اروپا پا گرفت و به معناي ملت گرايي و ملي گرايي. و در نهايت به يك ايدئولوژي سياسي در جهان تبديل شده. اروپاييان از همان زمان پيدايش ناسيوناليسم، از اين واژه در برترانگاري خود در جهت نژادي و قومي و بيشتر از همه در باب سلطه گري و تحت استعمار قرار دادن كشورهاي آسيايي و آفريقايي استفاده كردند تا آنجا كه در قرن بيستم به خاطر جنگ هاي ق ...

ادامه نوشته

نگذاريد اشک اهورامزدا خشك شود: گفتاري به مناسبت احتمال نابودي درياچه اروميه

آذربايجان يكي از سرزمين‌هاي ايراني و نمادي از تماميت ارضي و همبستگي خلل‌ناپذير ايران است. آذربايجان نخستين گهواره‌ي انسان‌هاي انديشمند و آبشخورا سنت و فرهنگ عرفان و فلسفه‌ي ايراني است. جاي جاي عوامل طبيعي آذربايجان اعم از رودها، كوه‌ها و درياچه‌ها از نمادها و سمبل‌هاي اسطوره‌هاي مذهبي و تاريخي ايران خبر مي‌دهد. به روايت اوستا كتاب ديني ايرانيان باستان و به گزارش شهرستاني در ملل و نحل و به نوشته‌ي مورخين و م ...

ادامه نوشته