نقدي بر مناظره دكتر سيد جواد طباطبائي و دكتر حسين كچوئيان/ملیت گرایی از کجا آمد؟

چندي است كه ناسيوناليسم و ميهن پرستي ايراني در مطبوعات توسط روشنفكران ديني و عالمان ديني باعث بحث و جدل هايي شده است. در اين ميان عده اي از متفكران و عالمان، ناسيوناليسم و ميهن پرستي را نقطه مقابل دين و مذهب قرار مي دهند و تا آنجا كه بعضي از اين آقايان، ميهن پرستي را كفر و يا كار حيواني (در دنباله خواهد آمد) مي دانند و يا بعضي از اين حضرات با توهم توطئه هاي «خود ناباورانه» تمام مقوله هاي ايراني را در طول تا ...

ادامه نوشته

اسلام ایرانی و اسلام در سرزمین ایران

اسلام ايراني پروفسور هانري كربن به زبان فارسي ترجمه شد، اما نه در قد و قواره ي اسلام ايراني، بلكه در واژه‌هاي «اسلام در سرزمين ايران». واضح است كه اسلام ايراني منظور نظر نويسنده اش را درباره دين و فرهنگ و تمدن و عرفان ايراني در قالب واژه هاي اسلام در سرزمين ايران را بازتاب نمي دهد. مترجم براي تحريف اسلام ايراني «اسلام در سرزمين ايران» برداشت گونه‌اي از نوشته هاي كربن را در توجيه تحريف اسم كتاب آورده : «از آ ...

ادامه نوشته